บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[MU 753] : คุนหมิง – ตงซวน นาขั้นบันไดหลากสี - เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย – หยวนหยาง - เขาซีซัน
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศจีน คุนหมิง นครแห่งใบไม้ผลิต ตงซวน เมืองแห่งนาขั้นบันไดหลากสี หยวนหยาง เมืองแห่งทะเลภูเขาและแปลงนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ ทริปวันที่ 11 - 17 เมษายน 2555
: เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง ...........
: จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เวลา 23.30 น.
: อุณหภูมิ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 5 วันครับ
: เวลา เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา ภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5 บาท / 1 หยวน
การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ (หรือจะไปแลกกับไกด์ในวันเดินทางก็ได้)
: เครื่องคิดเลข ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• โปรแกรมการเดินทาง (ทริปพิเศษ เทศกาลสงกรานต์)
• วันที่ 11 - 17 เมษายน 2555 (รับกรุ๊ป 15 ท่าน)
วันที่ 11 เมษายน 2555 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15 - 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 12 เมษายน 2555 : คุนหมิง - ตงซวน - หงถู่ตี้ - ซิงเถียนเซียง
02.10 น.
เหิรฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2582 (เครื่องเหมาลำ)
05.10 น.
ถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารบริการอาหารเช้าที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองตงซวน ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง อยู่ทางตอนเหนือของคุนหมิง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,600 ฟุต เป็นเขตพื้นที่สีแดง อยู่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย พื้นแผ่นดินที่เป็นสีแดงเกิดจากการออกซิไดร์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ ที่อยู่ในดิน จึงทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม พืชที่สามารถปลูกได้ในบริเวณนี้ได้แก่ มันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด สีสันของพืชเหล่านี้ทำให้เกิดความสวยงาม เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพื้นที่สีแดงก็จะปรากฎให้นักท่องเที่ยวเห็นความสวยงามอีกแบบหนึ่ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชม ต้นไม้เซียน ที่ยืนเด่นตะการอยู่บนยอดเนินเขาอยู่เพียงต้นเดียวและทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ทำให้เกิดสีสรรมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดงเข้มสลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใส ตงซวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนและทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปที่จุดชมวิว หงถู่ตี้ และ ซิ่งเถียนเซียง ซึ่งมีจุดชมวิว อาทิ จุดชมวิว 109, สวนจินชิว Jinxiu Garden, ลาดฉีไค Qicai slope, เนินตะโกนเยว่ผู่ Yuepu Hollow, ทุ่งเยว่หลิง Yueling Field, ต้าม่าข่าน Damakan และ เล่อเซียกัว Lexiagua) และชมวิวทิวทัศน์บบรยากาศอันสวยงามยามเย็นของ หงถู่ตี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Red Land Impression villa ระดับ 3 ดาว)
วันที่ 13 เมษายน 2555 : ตงซวน - เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง เมืองเจี้ยนสุ่ย ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ราว 360 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
เที่ยง
แวะบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของยูนนนานและได้ชื่อว่าเป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดับ 3 ของจีน นำท่านชม ซุ้มประตูเมืองเจี้ยนสุ่ย หรือเช่าหยางโหลว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง ซึ่งคงความงดงามด้วยศิลปกรรมแบบจีนโบราณ จากนั้นนำท่านเดินชม ถนนคนเดินกู่เฉิงเมืองเจี้ยนสุ่ย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) พร้อมชม โชว์การเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมือง พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Chang Yuan Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาว)
วันที่ 14 เมษายน 2555 : เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย - หยวนหยาง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดขงจื้อ ซึ่งเป็นวัดในศาสนาขงจื้อที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศจีน รองจากวัดที่บ้านเกิดของขงจื้อที่ชวีผู่ มณฑลชานตง ให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม บ้านสวนตระกูลจู ซึ่งเป็นคฤหาสน์พื้นเมืองขนาดใหญ่ ที่โดดเด่นของเขตเตี้ยนหนาน โดยพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างกว่า 20,000 ตร.ม. ประกอบไปด้วย สวนดอกไม้ อาคารต่าง ๆ ที่มีห้องทั้งหมด 212 ห้อง ประตูหน้าต่างมีการตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายที่แกะสลักอย่างประณีตสวยงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “สวนใหญ่ที่ดารดาษและลานตาแห่งเตี้ยนหนาน” จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำโบราณซีเหมินสุ่ย หรือ บ่อน้ำต้าป่านจิ่ง บ่อน้ำที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากสารเจือปน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางไปสู่ เมืองหยวนหยาง ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 88กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ถึง เมืองหยวนหยาง เมืองแห่งแปลงนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่กว่า 14,000 ไร่ นำท่านชม จุดชมวิวปากเสือโคร่ง หรือ เหล่าหู่จุ่ย แห่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง ชม พระอาทิตย์ตก ท่ามกลางแปลงนาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น ที่มีกระท่อมกลางนากว่าร้อยหลัง ซึ่งได้รับการยกย่องจากเหล่าช่างภาพให้เป็นทัศนียภาพแห่งแปลงนาขันบันไดที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับที่พัก
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Yun Ti Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า)
วันที่ 15 เมษายน 2555 : นาขั้นบันไดตั่วอี่ซู่ – หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว - พระอาทิตย์ตกที่ป้าต้า
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม นาขั้นบันไดตั่วอีซู่ ที่ลดหลั่นลงไปในหุบเขาห้อมล้อมด้วยภูเขา 3 ด้าน ชมทะเลหมอกกับหมู่บ้านที่บ้านมีรูปทรงคล้ายดอกเห็ด ที่ตั้งเป็นหย่อม ๆ อยู่บนนาขั้นบันไดกว่า 6,000 ไร่ ที่เรียงเป็นแนวขวางจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ที่นี่จะมีทะเลหมอกปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ให้ท่านถ่ายรูปกับนาขั้นบันไดและหมู่บ้านกลางหุบเขาขอชาวเผ่าฮาหนี่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว ชมทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างทางและชมวัฒนธรรมของชาวฮาหนี่ จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามเย็นที่ จุดชมวิวป้าต้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Yun Ti Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า)
วันที่ 16 เมษายน 2555 : หยวนหยาง – เจี้ยนสุ่ย - คุนหมิง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ เมืองคุนหมิง
เที่ยง
แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองเจี้ยนสุ่ย (มื้อที่ 14) หลังอาหารออกเดินทางต่อ ถึง เมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านกันตามอัธยาศัยที่ ตลาดโบ้เบ้คุนหมิง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) พิเศษเมนู ห่านย่าง หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากนานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว และของใช้ส่วนตัวราคาถูกมากมาย นำท่านเข้าพัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว)
วันที่ 17 เมษายน 2555 : เขาซีซาน ประตูมังกร - ตำหนักทอง - วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 16) นำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลือง จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน และนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมการดึงใยไหมรังแฝด และนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 18) พิเศษเมนู สุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินจินหม่าคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคุนหมิง
24.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU (เครื่องเหมาลำ)
01.10 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 28,900.-บาท
ท่านละ 28,900.-บาท
ท่านละ 27,900.-บาท
ท่านละ 26,900.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,500.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับโรงแรมเมืองจีน ห้อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้าไปแทน
• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,000.-บาท
9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• หมายเหตุ : ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 5 วัน รวม 100 หยวน)
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารทำวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลังที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง
3.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครั้งที่ท่านส่งพาสปอร์ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์และวันเดินทางมาให้ด้วยนะครับ
• เงื่อนเไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 13 March, 2012  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พุทธคยา
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ต๋ากู่ ง้อไบ้ • TG656 : เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หลวงพ่อโตเล่อซาน หวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 4 – 9 เมษายน 2567
• วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567
ทัวร์กุ้ยหลิน • GL651 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เขาเซียงกง หยางซั่ว เขาหลูยี่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง โชว์ DREAM LIKE โชว์ Liu shan jie
• วันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • GAYA645 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ (TG)
• วันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA-535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
• วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2567
ทัวร์ปูเน่ • PUNE755 : มุมไบ ถ้ำช้าง ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองปูเน่ เมืองพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก (TG)
• วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2567
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา • BOM645 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด มุมไบ
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
ทัวร์เมดาน • Medan436 : เมดาน อินโดนีเซีย บรัสตากี้ พาราพัท ทะเลสาบโทบา น้ำตกซิปิโซปิโซ - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
• วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566
• วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ภูกระดึง • PHD1 : พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
น้ำตกทีลอซู • TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า
• กรุ๊ป 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)