บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[ML-431] มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า ล่องเรือมะละกา ตึกแฝดเปโตรนาส
(พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน, มะละกา 1 คืน, พักเก็นติ้ง 1 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศมาเลเซีย เที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองมะละกา และ เก็นติ้งไฮแลนด์ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ เวลา 13.00 น.
: อุณหภูมิ
อุณหภูมิคล้ายกับภาคใต้เมืองไทย
: เวลา
เวลาในประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า 220 V เท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลั๊ค 3 ขาเหลี่ยมไปด้วย
: ระบบเงินตรา
ระเทศมาเลเซีย เงินริงกิต (RM) 1 RM = 9.5 - 10 บาท
: หมายเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 15 กิโลกรัมครับ
• โปรแกรมการเดินทาง 2555
• ทริป : วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2555
วันแรก : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์
13.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960 (บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
18.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ (เวลาของมาเลเซีย เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สอง : กัวลาลัมเปอร์ – เมืองปุตราจาย่า - มะละกา – ล่องเรือแม่น้ำมะละกา
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก นำท่านชม มัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดของมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การสู้รบในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญของทางราชการ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของเมืองใหม่ เมืองปุตราจาย่า ที่ท่านดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัยและเมืองแห่งอนาคต เมืองปุตราจาย่าเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา อิสระถ่ายรูปบริเวณหน้ามัสยิดสีชมพูตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสองฝั่งน้ำ
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือออกมาเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืน ช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ ตลาดถนนคนเดิน JONKER STREE (พักโรงแรม SERI COSTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สาม : เมืองเก่ามะละกา - เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เที่ยวชม ย่านดัทซ์แสควร์ ชม โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซียที่ วัด CHENG HOON TENG และผ่านชม มัสยิด AL-AZIM MOSQUE จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง นั่ง กระเช้าลอยฟ้า SKYWAY (ระยะทาง 3.4 ก.ม.) ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆ สายหมอกและอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี เก็นติ้งไฮแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงแห่งเดียวของโลก (แนะนำใช้กระเป๋าที่ลากได้หรือเป็นเป้ เพราะจากจุดลงกระเช้าเดินสู่โรงแรมค่อนข้างไกล) นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel ให้ท่านได้พักผ่อน อิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง (ราคาเครื่องเล่นไม่รวมในรายการ)
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (แบบบุฟเฟ่ต์) หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่าง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโน เช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต โป๊กเกอร์ คาสิโนวอร์ ฯลฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า ท่านสุภาพบุรุษต้องแต่งกายด้วยเสื้อคอปก และรองเท้าหุ้มส้น ส่วนท่านสุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามรองเท้าแตะเด็ดขาด)
วันที่สี่ : เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ตึกแฝด - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู (ไม่ได้ขึ้นบนถ้ำ) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร จากนั้นนำท่านชม โรงงานเครื่องดีบุก สินค้าที่ขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย เช่น บะกุ๊ดเต๋ตุ๋น เครื่องยาจีนแบบสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะพื้นเมืองและอื่นๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูง 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCC (สัญลักษณ์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (ทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)
19.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินอียิปต์แอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961
23.15 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 12,900.-บาท
ท่านละ 12,900.-บาท
ท่านละ 12,500.-บาท
เพิ่มท่านละ 4,000.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 3 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินกัวลาลัมเปอร์
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าสัมภาระ 1 ใบสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ (40 ริงกิต หรือประมาณ 400 บาทต่อท่าน)
2.ค่าทิปไกด์ไทย (ตรงนี้ตามความพึงพอใจ...ตามอัธยาศัยครับ)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ
********************************************************************
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.สายการบินที่ใช้ บินอียิปต์ แอร์ ระบุที่นั่ง จำกัดน้ำหนักคนละ 20 กิโลกรัม
2.เวลา ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
3.สภาพอากาศ อุณหภูมิประมาณ 28-32 องศา (ก่อนการเดินทางจะเช็คอุณหภูมิให้อีกครั้ง)
4.สกุลเงิน ประเทศมาเลเซีย เงินริงกิต (RM) 1 RM = 9.5 - 10 บาท
5.โรงแรม จำนวน 3 คืน มะละกา 1 คืน, เก็นติ้ง 1 คืน, กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
6.อาหาร มื้อเช้าจัดบุบเฟย์ของโรงแรม มื้อเที่ยงและเย็น เป็นเซ็ทโต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8-10 คน ร้านอาหารส่วนใหญ่ ทำรสชาติอาหารใกล้เคียงถูกปากคนไทย แต่อาจไม่จัด ท่านอาจเตรียมน้ำพริกไปได้
7.ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 220 V เท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลั๊ค 3 ขาเหลี่ยมไปด้วย
8.น้ำดื่ม น้ำดื่มจะมีบริการท่านวันละ 1 ขวดต่อวันบางโรงแรมอาจจะไม่มีน้ำดื่ม แต่จะมีชา กาแฟบริการในห้องฟรี
9.การเตรียมตัว บริษัทจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง ชื่อหัวหน้าทัวร์ เบอร์
จุดนัดหมาย ก่อนการเดินทาง 3-5 วัน
10.เก็นติ้งไอซ์แลนด์ด้านบนจะไปคาสิโนทำให้มีคนจำนวนมากขึ้นไป จะทำให้ช้าในการรอคิวขึ้นกระเช้าสู่เก็นติ้ง
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 21 July, 2012  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)