บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[ML-431] มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า ล่องเรือมะละกา ตึกแฝดเปโตรนาส
(พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน, มะละกา 1 คืน, พักเก็นติ้ง 1 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศมาเลเซีย เที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองมะละกา และ เก็นติ้งไฮแลนด์ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ เวลา 13.00 น.
: อุณหภูมิ
อุณหภูมิคล้ายกับภาคใต้เมืองไทย
: เวลา
เวลาในประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า 220 V เท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลั๊ค 3 ขาเหลี่ยมไปด้วย
: ระบบเงินตรา
ระเทศมาเลเซีย เงินริงกิต (RM) 1 RM = 9.5 - 10 บาท
: หมายเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 15 กิโลกรัมครับ
• โปรแกรมการเดินทาง 2555
• ทริป : วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2555
วันแรก : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์
13.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960 (บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
18.05 น.
ถึง ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ (เวลาของมาเลเซีย เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สอง : กัวลาลัมเปอร์ – เมืองปุตราจาย่า - มะละกา – ล่องเรือแม่น้ำมะละกา
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก นำท่านชม มัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดของมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การสู้รบในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญของทางราชการ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของเมืองใหม่ เมืองปุตราจาย่า ที่ท่านดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัยและเมืองแห่งอนาคต เมืองปุตราจาย่าเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา อิสระถ่ายรูปบริเวณหน้ามัสยิดสีชมพูตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสองฝั่งน้ำ
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือออกมาเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืน ช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ ตลาดถนนคนเดิน JONKER STREE (พักโรงแรม SERI COSTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สาม : เมืองเก่ามะละกา - เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เที่ยวชม ย่านดัทซ์แสควร์ ชม โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซียที่ วัด CHENG HOON TENG และผ่านชม มัสยิด AL-AZIM MOSQUE จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง นั่ง กระเช้าลอยฟ้า SKYWAY (ระยะทาง 3.4 ก.ม.) ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆ สายหมอกและอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี เก็นติ้งไฮแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงแห่งเดียวของโลก (แนะนำใช้กระเป๋าที่ลากได้หรือเป็นเป้ เพราะจากจุดลงกระเช้าเดินสู่โรงแรมค่อนข้างไกล) นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel ให้ท่านได้พักผ่อน อิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง (ราคาเครื่องเล่นไม่รวมในรายการ)
เย็น
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (แบบบุฟเฟ่ต์) หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่าง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโน เช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต โป๊กเกอร์ คาสิโนวอร์ ฯลฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า ท่านสุภาพบุรุษต้องแต่งกายด้วยเสื้อคอปก และรองเท้าหุ้มส้น ส่วนท่านสุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามรองเท้าแตะเด็ดขาด)
วันที่สี่ : เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ตึกแฝด - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู (ไม่ได้ขึ้นบนถ้ำ) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร จากนั้นนำท่านชม โรงงานเครื่องดีบุก สินค้าที่ขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย เช่น บะกุ๊ดเต๋ตุ๋น เครื่องยาจีนแบบสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะพื้นเมืองและอื่นๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูง 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCC (สัญลักษณ์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (ทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)
19.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินอียิปต์แอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961
23.15 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 12,900.-บาท
ท่านละ 12,900.-บาท
ท่านละ 12,500.-บาท
เพิ่มท่านละ 4,000.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 3 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินกัวลาลัมเปอร์
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าสัมภาระ 1 ใบสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ (40 ริงกิต หรือประมาณ 400 บาทต่อท่าน)
2.ค่าทิปไกด์ไทย (ตรงนี้ตามความพึงพอใจ...ตามอัธยาศัยครับ)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ
********************************************************************
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.สายการบินที่ใช้ บินอียิปต์ แอร์ ระบุที่นั่ง จำกัดน้ำหนักคนละ 20 กิโลกรัม
2.เวลา ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
3.สภาพอากาศ อุณหภูมิประมาณ 28-32 องศา (ก่อนการเดินทางจะเช็คอุณหภูมิให้อีกครั้ง)
4.สกุลเงิน ประเทศมาเลเซีย เงินริงกิต (RM) 1 RM = 9.5 - 10 บาท
5.โรงแรม จำนวน 3 คืน มะละกา 1 คืน, เก็นติ้ง 1 คืน, กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
6.อาหาร มื้อเช้าจัดบุบเฟย์ของโรงแรม มื้อเที่ยงและเย็น เป็นเซ็ทโต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8-10 คน ร้านอาหารส่วนใหญ่ ทำรสชาติอาหารใกล้เคียงถูกปากคนไทย แต่อาจไม่จัด ท่านอาจเตรียมน้ำพริกไปได้
7.ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 220 V เท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลั๊ค 3 ขาเหลี่ยมไปด้วย
8.น้ำดื่ม น้ำดื่มจะมีบริการท่านวันละ 1 ขวดต่อวันบางโรงแรมอาจจะไม่มีน้ำดื่ม แต่จะมีชา กาแฟบริการในห้องฟรี
9.การเตรียมตัว บริษัทจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง ชื่อหัวหน้าทัวร์ เบอร์
จุดนัดหมาย ก่อนการเดินทาง 3-5 วัน
10.เก็นติ้งไอซ์แลนด์ด้านบนจะไปคาสิโนทำให้มีคนจำนวนมากขึ้นไป จะทำให้ช้าในการรอคิวขึ้นกระเช้าสู่เก็นติ้ง
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 21 July, 2012  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน