บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์







 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา
• สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

• ราชวงศ์ : สุโขทัย
• ปีที่ครองราชย์ : พ.ศ.2133-2146
     พระนเรศวร เป็นกษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งอาณาจักรอยุธยา พระองค์ทรงเป็นโอรสของพระมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นเชื้อสายของราชวงศ์สุโขทัยและพระมารดาคือ พระวิสุทธิกษัตรี ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์สุพรรณบุรี พระนเรศวรเป็นที่รู้จักในฐานะ วีรกษัตริย์ ผู้กอบกู้ เอกราชให้กับอยุธยา ซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่ 15 ปี พระนเรศวรมีพระพี่นาง 1 องค์ และพระอนุชา 1 องค์ พระนเรศวรเป็นที่รู้จักกันในนามของ “พระองค์ดำ” ผู้มีความปรีชาสามารถในการสงคราม สามารถสถาปนาอาณาจักรอยุธยาให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ ส่วนพระอนุชา (ซึ่งต่อมาจะเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระเอกาทศรถ) นั้นรู้จักกันในพระนาม “พระองค์ขาว” พระนเรศวรทรงได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในบรรดากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็น “มหาราช”
พระนเรศวรประสูติเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่เมืองพิษณุโลกในสมัยที่พระราชบิดาทรงดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองนั้นอยู่ เมื่อพระชนมายุได้ 9 พรรษา พระองค์ถูกส่งตัวไปเป็นตัวประกันที่เมืองพระโค (หงสาวดี) ทั้งนี้สืบเนื่องจากพม่ายึดเมืองพิษณุโลกได้ และเมื่อพระราชบิดาได้เข้าร่วมกับฝ่ายเพื่อประกันความจงรักภักดีต่อพม่า พระนเรศวรจึงถูกส่งตัวไปเป็นตัวประกัน พระนเรศวรทรงประทับอยู่ในฐานะ “โอรสบุญธรรม” ของกษัตริย์พม่าถึง 7 ปี ครั้นเมื่อพม่ายึดอยุธยาได้ พระมหาธรรมราชาได้ขึ้นครองราชสมบัติอโยธยาในฐานะเมืองขึ้นของพม่า และพระนเรศวรจึงเสด็จกลับจากเมืองพระโค (หงสาวดี) เมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษา โดยการที่พระมหาธรรมราชาต้องส่งตัวพระราชธิดาพระนางสุพรรณกัลยา ไปเป็นตัวประกันแทน จากนั้นพระนเรศวรก้ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก และมีตำแหน่งในฐานะอุปราช หรือ “วังหน้า” โดยมีพระอนุชา (พระเอกาทศรถ) ในฐานะ “วังหลัง” ที่จะสืบราชสมบัติแทน
     ในช่วงเวลา 19 ปีก่อนการขึ้นครองราชย์นั้น พระนเรศวรทรงมีส่วนในการสงครามป้องกันอยุธยาเป็นอย่างมาก ทั้งการสงครามกับพม่าและกัมพูชา ในที่สุดก็ได้ประกาศ “อิสรภาพ” ในปี พ.ศ. 2127 นั้น อาราจักรนอกจากจะตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้ว (ทั้งอยุธยาและเชียงใหม่) ภาคกลางของประเทศไทยได้รับความเสียหายมาก ประชากรจำนวนมากถูกกวาดต้อนไปพม่า เมืองหลายเมืองถูกทิ้งร้างเพราะขาดประชากร ส่วนที่อยุธยาเองพม่าก็ตั้งกองทัพของตนไว้ 3,000 คน ทั้งนี้เพื่อควบคุมพระมหาธรรมราชามิให้เอาใจออกห่าง ดังนั้นอยุธยาจึงอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ และขาดทหารป้องกันเมืองเป็นอย่างมาก
     ความอ่อนแอของอยุธยาเปิดโอกาสให้กัมพูชาส่งกองทัพมารุกรานหัวเมืองชายทะเล ตั้งแต่แถบเมืองจันทบุรีจนถึงเพชรบุรี กัมพูชาได้ส่งกงทัพมาตีหัวเมืองชายทะเลดังกล่าวถึง 6 ครั้งและกวาดต้อนประชากรไปเป็นจำนวนมาก สงครามไทย-กัมพูชานี้เป็นสงครามที่ประทุในแถบชายแดนแถวจันทบุรี และเป็นสงครามที่มีการปล้นสะดมประชากร สงครามในลักษณะดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ พระนเรศวรทรงมีส่วนอย่างมากในการป้องกันอยุธยาในครั้งนี้ การสงครามกับกัมพูชาในครั้งนั้นทำให้อยุธยาสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการที่สะสมกำลังคนโดยการโยกย้ายประชากรจากหัวเมืองเข้ามายังอยุธยาทั้งยังสามารถสร้างและซ่อมแซมกำแพงเมืองตลอดจนป้อมปราการ และจัดหาอาวุธยุทธโธปกรณ์เพิ่มเติมโดยปราศจากความสงสัยจากพม่า นอกเหนือจากภัยสงครามภายนอกแล้ว ในสมัยดังกล่าวอยุธยาก็ยังเผชิญกับปัญหาภายในคือ “ขบถไพร่ญาณพิเชียร” ในปี พ.ศ. 2124 อีกด้วย
     ในปี พ.ศ. 2124 พระเจ้าบุเรงนอง สวรรคต และพม่าภายใต้ราชวงศ์ตองอูก็ทำท่าจะแตกสลายลง พระนเรศวรได้เสด็จไปยังเมืองพระโคเพื่อไปงานพระศพของกษัตริย์พม่า และน่าจะทรงทราบดีถึงเรื่องโอกาสที่อยุธยาจะได้เป็น “เอกราช” ในขณะเดียวกันพม่าก็ทราบดีเหมือนกันว่าพระนเรศวรจะเอาใจออกห่าง ดังนั้นจึงได้ใช้มอญให้วางแผนกำจัดพระนเรศวรด้วย แต่พระยาเกียรติพระยาราม ขุนนางมอญกลับนำความลับนี้มากราบทูลต่อพระนเรศวร ดังนั้นพระนเรศวรจึงประกาศ “อิศรภาพ” ของอยุธยา ตลอดปลายรัชสมัยของพระราชบิดาของพระองค์ พระนเรศวรต้องทำศึกสงครามกับพม่าพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระบิดาสตวรรคต และมีพระชนมายุ 35 พรรษา
     สงครามยุทธหัตถี หรือการรบชนช้างกันในปี พ.ศ. 2135-2136 นั้นเป็นสงครามที่พระนเรศวรทรงมีชัยชนะเด็ดขาดเหนือพม่า พระมหาอุปราชแม่ทัพพม่า สิ้นพระชนม์ด้วยพระแสงของ้าวของพระนเรศวรที่ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี สงครามครั้งนี้นับเป็นสงครามครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้น ไทยกับพม่าก็ค่อนข้างจะว่างการทำสงครามกันกว่า 100 ปี อาณาจักรของพม่าในราชวงศ์ตองอูต้องแตกกระจัดกระจายด้วยปัญหาภายในของตน แม้ไทยกับพม่าจะมีการทำสงครามกันบ้าง แต่ก็เป็นสงครามไม่ใหญ่นัก ส่วนใหญ่เป็นการช่วงชิงความเป็นใหญ่เหนือมอญ (ในพม่าตอนล่างในปัจจุบัน) หรือไม่ก็ช่วงชิงเมืองเชียงใหม่
     ตลอดรัชสมัย 15 ปีของพระนเรศวร พระองค์ทรงพยายามสถาปนาความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรอยุธยาทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางทรงทำให้กัมพูชายอมเป็นเมืองขึ้น ทรงทำสงครามเข้าไปในพม่าขยายเข้าไปในล้านนาเชียงใหม่ ตลอดจนรัฐฉานของพวกไทยใหญ่ ตามหลักประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระองค์ทรงสนในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ ทรงส่งกองทัพไปช่วยจีนรบกับญี่ปุ่น
     พระนเรศวรทรงสวรรคตที่เมืองหาง รัฐฉานในพม่า พระชนม์มายุได้ 50 ปี และดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่มีพระโอรสหรือธิดา บ้างก็ว่าพระองค์ไม่มีฝ่ายในฝ่ายซ้ำไป ดังนั้นพระอนุชาคือพระเอกาทศรถจึงขึ้นครองราชสมบัติแทน

อยุธยา จังหวัดอยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยา โรงแรมอยุธยา
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอยุธยา  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 2 - 9 มิถุนายน
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
20
20
20
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
20
20
2
20
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)