สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ภูฏานบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN-546] เวียดนาม ฮานอย – น้ำตกเต๋อเทียน - ล่องเรือทะเลสาบบาเบะ - ล่องเรือล่องเรือจ่างอาน
(พักโรงแรมเมืองก่าวบัง 2 คืน, บั๊กก่าน 1 คืน, นิงบิงห์ 1 คืน)
• เที่ยวชม น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ
• ถ้ำเหงื่อมงาว ถ้ำที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย
• ล่องเรือชม ล่องเรือทะเลสาบบาเบะ ชมทัศนียภาพของทะเลหมอกที่ตัดกับภูเขาสูงที่มีรูปทรงต่างๆ
• ล่องเรือนิงบิงห์ (ฮาลองบก) มรดกโลก
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560  (โปรโมชั่นพิเศษ...ท่านละ 14,900.-บาท)
• วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2560  (ท่านละ 17,900.-บาท เร็วๆนี้)
• วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560  (ท่านละ 17,900.-บาท เร็วๆนี้)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - ฮานอย – ลังเซิน– กาวบั่ง
04.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.10 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3202
08.20 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองลังเซิน ซึ่งเป็นเมืองเขตชายแดนเวียดนาม-จีน ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง (บริการขนมปัง อาหารว่างบนรถ)
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองลังเซิน หลังอาหารนำท่าน ถ่ายรูปที่ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดชายแดน สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาวบั่ง จังหวัดกาวบั่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของประเทศจีน คนในจังหวัดนี้มีชาวไตอาศัยอยู่จำนวนมาก บางครั้งจะได้ยินเขาพูดภาษาคล้ายๆภาษาลาว-ไทยอยู่บ้าง นำท่านชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองกาวบั่ง
19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมเมืองกาวบั่ง Sunny Hotelระดับ 3 ดาว)
วันที่สอง : เมืองกาวบั่ง – น้ำตกเต๋อเทียน(น้ำตกบ๊านยก) - ถ้ำเหงื่อมงาว

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) น้ำตกเต๋อเทียนเป็นชื่อภาษาจีน ส่วนคนเวียดนามเรียกว่า น้ำตกบ๊านยก เป็นน้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก(รองจากน้ำตกไนแองการ่า) รวมทั้งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ไปชมน้ำตกเต๋อเทียน
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเที่ยวชม ถ้ำเหงื่อมงาว จัดเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆ ตลอดทั้งแนวยาวของถ้ำราว 2,000 กว่าเมตร นักท่องเทียวทั้งในและต่างประเทศมักเปรียบเปรยว่า เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับเมืองกาวบั่ง
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมเมืองกาวบั่ง Sunny Hotel ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : เมืองกาวบั่ง - ล่องเรือทะเลสาบบาเบะ – บึงนางฟ้า – เมืองบั๊กก่าน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติบาเบะ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) สภาพเส้นทางเป็นภูเขาสลับพื้นราบ ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง อุทยานแห่งชาติบาเบะเป็นทะเลสาบกลางหุบเขา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามของเวียดนามเหนือ เป็นที่นิยมของชาวฝรั่งมาท่องเที่ยว พักผ่อน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบบาเบะ ชมทัศนียภาพของทะเลหมอกที่ตัดกับภูเขาสูงที่มีรูปทรงต่างๆมากมาย มีสัตว์ป่า นกนานาชนิดและวิวทิวทัศน์อันสวยงาม นำท่านชมความสวยงามของ บึงนางฟ้า และ ศาลเจ้าอานม้า จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบั๊กก่าน (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) นำท่านเข้าที่พัก
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมเมืองบั๊กก่าน Anh Thu Hotel ระดับ 3 ดาว)
วันที่สี่ : เมืองบั๊กก่าน - ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ - นิงบิงห์

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทาง กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่ วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณของกรุงฮานอย ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่านเดินทาง เมืองนิงบิงห์ (ระยะทาง 90 กม.)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (โรงแรมเมืองนิงห์บิ่งห์ ระดับ 4 ดาว)

วันที่ห้า : นิงบิงห์ - ล่องเรือจ่างอาน Kong Skull Island - ช้อปปิ้ง – สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือจ่างอาน (ใช้เวลา 15 นาที) นำท่าน ล่องเรือจ่างอาน จ่างอานได้รับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด การล่องเรื่อที่จ่างอานเป็น เรือพาย ลอดถ้ำ แวะ ศาลเจ้า แวะชมสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง KONG SKULL ISLAND (คอง มหาภัยเกาะกะโหลก) สมควรแก่เวลานำท่านชม พระราชวังบิงเลห์ พระราชวังโบราณเมื่อ 1,000 ปี ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงมายังกรุงฮานอย
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย ปล่อยอิสระให้นำท่านได้ช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ ได้เวลาอันสมควรนัดหมายเวลาเพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
20.50 น.   เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3207
23.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 17,900.-บาท
ท่านละ 17,900.-บาท
ท่านละ 17,900.-บาท
ท่านละ 16,900.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000.-บาท / สำหรับลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องเดินทางไปต่อ ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• หมายเหตุ รอบวันที่ 14 – 18 มิถุนายน ราคาพิเศษท่านละ 14,900.-บาท ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ที่เวียดนาม
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ตามระบุในรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯและฮานอย
7.มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (5 วัน รวม 500.-บาท)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (5 วัน รวม 250.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
• การจองครั้งแรกจ่ายเงินทั้งหมดหรือมัดจำท่านละ 5,000.-บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
3.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของยอดจำนวนเต็ม
4.ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 1-6 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ท่าน
5.ในระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯได้
• เอกสารเดินทาง
• ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวฮานอย ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า้)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย น้ำตกเต๋อเทียน เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว ครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต สัมผัสเมืองท่องเที่ยวของเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม  
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
สะพานเข้าวัดเนินหยก
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากเวียดนาม
ร้านของฝากเวียดนาม
ถนนสามสิบหกสาย ฮานอย
ทัวร์โปรโมชั่น
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สอบถามรายการทัวร์ทางไลน์... @oceansmiletour หรือ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา
ทัวร์คานาสือ
ซาปา เดียนเบียนฟู
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2560
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์
ทัวร์ตงชวน
ทัวร์เลห์ลาดัก
ทัวร์สะพานจีน-พม่าหลงเจียง
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-541 : ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค ทะเลสาบดาล
• วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560
• วันที่ 8 - 12 ก.ย., 19 - 23 ต.ค. 2560
ทัวร์อินเดีย เนปาล • INDIA-15 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2560
• วันที่ 27 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
• ซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้ตกทัวร์...
•
ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทฯและใบอนุญาตนำเที่ยว ว่ามีการจัดตั้งบริษัทฯและจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวถูกต้องหรือไม่
•
ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีชื่อ-นามสกุล มีรูปหน้าตาเจ้าของบริษัท หุ้นส่วนและพนักงานที่ทำงานหรือไม่
•
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัทฯ จำนวนพนักงานของบริษัท ทุนจดทะเบียน
• ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหน อาทิ ราคาทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมกี่ดาว ร้านอาหาร ร้านช้อปปิ้ง ร้านรัฐบาล รวมทั้งมีอะไรต้องจ่ายเพิ่มอีกบ้าง
• บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลบริษัททัวร์ของกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์