สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[VN-546] เวียดนาม ฮานอย – น้ำตกเต๋อเทียน - หลั่งเซิน - สุสานโฮจิมินห์ - ล่องเรือล่องเรือจ่างอาน
(พักโรงแรมเมืองก่าวบัง 1 คืน, หลั่งเซิน 1 คืน, ฮานอย1 คืน, นิงบิงห์ 1 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนามนำเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศแบบย้อนยุค อดีตราชธานีแห่งเวียดนาม และเที่ยวชมเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการสู้รบ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ
• ถ้ำเหงื่อมงาว ถ้ำที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย
• ล่องเรือจ่างอาน จ่างอานได้รับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560  (ท่านละ 15,999.-บาท...เปิดจองแล้ว)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง - ฮานอย – ถายเวียน – กาวบั่ง
04.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.10 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3202
08.20 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองก่าวบัง ระหว่างทางผ่าน เมืองถายเวียน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม (ฮานอย-ถายเวียน ระยะทาง 70 กม.) แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ Ethnology Vietnam
11.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองถายเวียน หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ไร่ชา Tan Cuong เป็นไร่ชาที่มีชื่อเสียงของเมืองถายเวียน จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองกาวบั่ง (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 4.5-5 ชม.) จังหวัดกาวบั่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของประเทศจีน คนในจังหวัดนี้มีชาวไตอาศัยอยู่จำนวนมาก บางครั้งจะได้ยินเขาพูดภาษาคล้ายๆภาษาลาว-ไทยอยู่บ้าง นำท่านชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองกาวบั่ง
18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมเมืองกาวบั่ง Sunny Hotelระดับ 3 ดาว)
วันที่สอง : เมืองกาวบั่ง – น้ำตกเต๋อเทียน(น้ำตกบ๊านยก) - ถ้ำเหงื่อมงาว - หลั่งเซิน

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) น้ำตกเต๋อเทียนเป็นชื่อภาษาจีน ส่วนคนเวียดนามเรียกว่า น้ำตกบ๊านยก เป็นน้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก(รองจากน้ำตกไนแองการ่า) รวมทั้งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ไปชมน้ำตกเต๋อเทียน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเที่ยวชม ถ้ำเหงื่อมงาว จัดเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆ ตลอดทั้งแนวยาวของถ้ำราว 2,000 กว่าเมตร นักท่องเทียวทั้งในและต่างประเทศมักเปรียบเปรยว่า เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ (กรณีถ้าฝนตกหนักเที่ยวถ้ำไม่ได้ เปลี่ยนโปรแกรมให้ท่านเที่ยวชม วัด Truc Lam Ban Gioc ซึ่งเป็น วัดนิกายเซนแห่งแรกที่สร้างอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม สร้างเสร็จปี 2014 เป็นจุดชมวิวสวยงาม ท่านสามารถมองเห็นวิวของน้ำตกเต๋อเทียนที่ยิ่งใหญ่) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลั่งเซิน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมเมืองหลั่งเซิน ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : เมืองหลั่งเซิน - วิหาร Mau Cuu Trung - ตลาด Dong Kinh - ฮานอย - โชว์ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองหลั่งเซิน ซึ่งอยู่ในเขตชายแดนเวียดนาม-จีน ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแผ่นดินแห่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม นำท่านชม วิหาร Mau Cuu Trung เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติทั้งปวงและขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ โดยตำนานของวิหารแห่งนี้มีอยู่ว่า เจ้าแม่ Thuong Ngan ซึ่งเป็นเทพธิดาที่ดูแลเขตป่าเขาแนวชายแดนและได้บันดาลให้พื้นที่เขตเขานี้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้า ตลาด Dong Kinh เป็นตลาดชายแดน โดยสินค้าที่นี่มีสารพัดอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้า เครื่องตกแต่งบ้าน ตลอดจนอาหารประจำถิ่นเช่น เป็ดย่างลางเซิน ก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยว Khau Nhucหรือเหล้า Mau Son รวมไปถึงผลไม้ที่มีชื่อทั่วประเทศหลายชนิด
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทาง กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม นำท่านเลือกซื้อสินค้า ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำหุ่นกระบอกน้ำ แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรุงฮานอย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก DELIGHT HANOI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า)
วันที่สี่ : จัตุรัสบาดิ่งห์ –สุสานโฮจิมินห์ - พระราชวัง Thang Long - เจดีย์เตริ่นกว๊อก - นิงบิงห์

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พระราชวัง Thang Long เป็นมรดกโลกแห่งวัฒนธรรม ได้รับทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2010 ปี ที่ฮานอยครบรอบ 1000 ปี จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโฮไต หรือ West Lake ชม เจดีย์เตริ่นกว็อก เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม จากนั้นเดินทางสู่ นิงห์บิ่งห์ จากนั้นนำท่านเดินทาง เมืองนิงบิงห์ (ระยะทาง 90 กม.)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (โรงแรมเมืองนิงห์บิ่งห์ ระดับ 3 ดาว)

วันที่ห้า : นิงบิงห์ - ล่องเรือจ่างอาน Kong Skull Island - ช้อปปิ้ง – สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังบิงเลห์ พระราชวังโบราณเมื่อ 1,000 ปี ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงมายังกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือจ่างอาน นำท่าน ล่องเรือจ่างอาน จ่างอานได้รับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด การล่องเรื่อที่จ่างอานเป็น เรือพาย ลอดถ้ำ แวะ ศาลเจ้า แวะชมสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง KONG SKULL ISLAND (คอง มหาภัยเกาะกะโหลก)
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองนิงบิงห์ อาทิ กระเป๋าเวียดนามแบบต่างๆ รูปวาด ผ้าปัก ผ้าทอ ไข่มุก งานไม้ (หากท่านจะซื้อของฝากแนะนำให้ซื้อที่เมืองนี้นะครับ ราคาจะถูกมาก) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
20.50 น.   เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3207
23.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 15,999.-บาท
ท่านละ 15,999.-บาท
ท่านละ 14,999.-บาท
ท่านละ 13,999.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500.-บาท / สำหรับลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องเดินทางไปต่อ ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ตามระบุในรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯและฮานอย
7.มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (5 วัน รวม 500.-บาท)
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (5 วัน รวม 250.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
• การจองครั้งแรกจ่ายเงินทั้งหมดหรือมัดจำท่านละ 5,000.-บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
3.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของยอดจำนวนเต็ม
4.ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 1-6 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ท่าน
5.ในระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯได้
• เอกสารเดินทาง
• ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
• สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวฮานอย ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า้)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย น้ำตกเต๋อเทียน เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว ครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต สัมผัสเมืองท่องเที่ยวของเวียดนาม
• ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม  
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน)
สะพานเข้าวัดเนินหยก
ของฝากฮาลองเบย์
ของฝากเวียดนาม
ร้านของฝากเวียดนาม
ถนนสามสิบหกสาย ฮานอย
ทัวร์โปรโมชั่น
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457 9494, 088-832 1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758 7773, 083-768 3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596 7088, 087-044 2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828 3886, 099-247 5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758 7776, 086-702 1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com

สอบถามทัวร์ทาง Line
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์