บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า ตอน...เมืองเลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย
• ลาดักห์ (Ladakh) : ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
• ลาดักห์ (Ladakh) คือดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม กล่าวได้ว่านี่คือสุดเขตแดนตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาหิมะที่สูงถึง 7,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขึ้นไปโอบล้อมเลห์ (Leh) อันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของแคว้นแคชเมียร์และจัมมู ให้กลายเป็นดินแดนลี้ลับ ที่ยากแก่การเข้าถึง ดาลักห์เคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรใหญ่ที่สุดที่เคยรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นชุมทางการค้าขายของ 1 ใน 3 เส้นทางสำคัญแห่งหิมาลัยโบราณ อันได้แก่ เส้นทางสายแพรไหม เส้นทางเกลือ และ เส้นทางเครื่องเทศ โดยลาลักห์ทำหน้าที่เป็นชุมทางค้าขายสำคัญของพ่อค้าชาววาณิชที่เดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันบนเส้นทางแพรไหมทางบกเชื่อมต่อกับเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง และยุโรปเข้าด้วยกัน ลาดักห์ จึงไม่ต่างกับเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนใคร
• ลาดักห์ ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับฑิเบต อยู่ห่างจากเมืองนิวเดลฮี (New Delhi) เป็นระยะทาง 615 กิโลเมตร ภายใต้การปกครองของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ (Jammu & Kashmir) ซึ่งประกอบด้วย 3 แคว้นคือ แคว้นจัมมู แคว้นแคชเมียร์ และ แคว้นลาดักห์ โดยมี เลห์ (Leh) เป็นเมืองหลวงของลาดักห์ มีภูมิประเทศที่ถือว่าตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่สุดของอินเดีย โอบล้อมด้วยเทือกเขาทั้งสามด้านคือ ทางด้านเหนือติดกับเทือกเขาคุนลุน (Kunlun) ทางด้านตะวันตกติดกับเทือกเขาคาราโครัม (Karakoram Range) และทางด้านทิศใต้ ติดกับเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya)
• เมืองลาดักห์ ประกอบด้วยหุบเขาใหญ่ 5 หุบเขา คือ หุบเขาสินธุ (Indus Valley) หุบเขานูบร้า (Nubra Valley) หุบเขาชูมัทถัง (Chumathang Valley) หุบเขาซูรู (Suru Valley) และ หุบเขาซันสการ์ (Zanskar Valley) โดยมีหุบเขาสินธุเป็นหุบเขาที่สำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของ เลห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแค้วนลาดักห์
• แต่เดิมลาดักห์เป็นอาณาใหญ่ ครองอาณาเขตกว้างขวาง ทิศเหนือ ครอบคลุมไปถึงหุบเขาลุ่มน้ำสินธุ แคว้นบัลติสสถาน (ปัจจุบันคือเมือง สการ์ดุ ประเทศปากีสถาน) ทางด้านตะวันตกครอบคลุมไปถึงหุบเขาแคชเมียร์และจัมมู ทางด้านทิศใต้จนถึงทิศตะวันออกครอบคลุมหุบเขาซันสการ์ หุบเขาลาฮุลและสปิติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ และทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของจีน
• ลาดักห์ ทิเบตน้อย (Little Tibet)
• ยุคค้นของลาดักห์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 1 โดยลาดักห์ตกเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาจักรกูชาน (Kushan หรือ กุชนา : Kushana) ศาสนาพุทธได้เข้ามาเผยแพร่ในเลห์โดยมาจากแคว้นแคชเมียร์ ในขณะที่ทางด้านลาดักห์ด้านตะวันออกและทิเบตยังคงนับถือลัทธิเพิน (Bon) ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 8 ลาดักห์ถูกดึงเข้าไปร่วมกับสงครามแย่งชิงดินแดน ระหว่างจีนและทิเบต โดยจีนพยายามแห่อิทธิพลลงมาทางเอเชียกลาง และทิเบตตะวันตกโดย อาณาจักรกูเก (Guge Kingdom) ซึ่งกำลังเข้มแข็ง ได้เข้ารุกรานลาดักห์จนยึดได้สำเร็จ จากนั้น กษัตริย์แห่งกูเก ได้แยกลาดักห์ออกเป็นหลายส่วน เพื่อแบ่งให้โอรสของพระองค์ปกครอง คือ มาร์ยุล (Maryul) ปกครองลาดักห์ โอรสองค์ต่อมาคือ เด ซุก ดกน (IDe stsug mgon) ปกครองซันสการ์ และโอรสองค์สุดท้าย บีคราว สิหส์ (bKra Shis) ปกครองกูเกปูรัง (Guge-Purang) ซึ่งเป็นเมืองแม่เดิมของอาณาจักรกูเก
• ต่อมาในปี ค.ศ. 842 อาณาจักรทิเบตล่มสลาย หนิงมา-โกน (Nyima-Gon) ผู้สืบเชื้อสายทิเบต จึงก่อตั้งราชวงศ์แรกของลาดักส์ขึ้น แต่ว่า ลาดักห์ในยุคนี้ประสบกับปัญหานานับปการ กระทั่งถึงศตวรรษที่ 13 การมาถึงของศาสนาอิสลาม ทำให้ลาดักส์ต้องหันไปรับเอาศานาพุทธแบบทิเบต (นิกายวัชรยาน) เข้ามาอย่างเต็มตัวเพื่อเป็นเกราะป้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม กองกำลังชาวเปอร์เซียได้รุกรานอย่างหนักอยู่ราว 200 ปี จนกระทั่งพื้นที่บางส่วนของลาดักห์ต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม และแตกแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ลาดักห์บน ปกครองโดยกษัตริย์แห่ เลห์และเซย์ (King of Leh and Shey) และลาดักห์ล่าง ปกครองโดย กษัตริย์แห่งบาสโก้ (King of Basgo)
• ศตวรรษที่ 16 กษัตริย์บากัน (Bhagan King) แห่งบาสโก้ ได้รวบรวมลาดักห์ให้เป็นปึกแผ่นแว่นแคว้นเดียวกันอีกครั้ง แล้วสถาปนา ราชวงศ์นัมเกียล (Namgyal Dynasty) และยังคงสืบเชื้อสายมาจนทุกวันนี้ ซึ่งช่วงเวลานี้ นับเป็นช่วงยุคทองของลาดักห์ โดยเฉพาะในช่วงรัชสมัย กษัตริย์ ตาชิ นัมเกียล (Tashi Namgyal)
• ต้นศตวรรษที่ 17 กษัตริย์เซงเก นัมเกียล (Senngge Namgyal) ผู้ได้รับสมญานามว่า กษัตริย์สิงโต ทรงเป็นผู้นำที่รับสมญานามว่า กษัตริย์สิงโต ทรงเป็นผู้นำที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงมากที่สุดของดาลักห์ ได้ทรงทำนุบำรุงวัดวาอารามและพระราชวังต่างๆ ในเมืองเลห์ที่ถูกทำลายลง เช่น วัดเฮมิส (Hemis Gompa) และพระราชวังเลห์ (Leh Palace) เมื่อครั้งที่ถูกเปอร์เซียรุกราน กระทั่งราชวงศ์โมกุลเสื่อมอำนาจลง ศาสนาซิกข์ได้แผ่อำนาจเข้าครอบคลุมแคว้นปัญจาบ (Panjab) และแคว้นแคชเมียร์ จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1834 กุหลาบ สิงห์ (Gulab Singh) กษัตริย์แห่งราชวงศ์ราชบุตร บุกตีแคว้นลาดักห์ส่งผลให้ เซเป นัมเกียล (Tshespal Namgyal) กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาดักห์ยอมสละบัลลังก์จากเลห์แล้วไปอยู่ที่พระราชวังสต็ก (Stok Palace) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1947 อินเดียประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ ปากีสถานแยกประเทศ แคว้นลาดักห์จึงตกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ โดยมีอำนาจการปกครองสั่งตรงลงมาจากเมืองศรีนาการ์ (Srinagar)
• ในปี ค.ศ. 1949 จีนเปิดชายแดน จึงส่งผลให้หุบเขานูบร้าในลาดักห์ และมณฑลซินเจียงในจีน ปิดเส้นทางการค้าขาย ในเส้นทางสายแพรไหมโบราณไปด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นถัดมาอีก 1 ปี จีนเริ่มบุกทิเบต และในปี ค.ศ. 1959ทำให้เริ่มมีผู้คนอพยพจากทิเบตเพื่อหนีภัยสงครามเข้าสู่ลาดักห์และอินเดีย รวมถึงองค์ดาไลลามะองค์ที่ 14 (องค์ปัจจุบัน) นี้ด้วย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1962 จีนปิดพรมแดนเชื่อมต่อลาดักห์-ทิเบตในทุกจุดนั่นทำให้ปิดประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ลาดักห์-ทิเบตที่มียาวนานมากว่า 700 ปีจบลง แต่ว่าด้วยอิทธิพลของทิเบต ทั้งในด้านการเมือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การค้าขายและวิถีชีวิตของชาวทิเบตได้เข้ามาเผยแพร่ในลาดักห์ก่อนนี้อยู่แล้ว รวมถึงการหลั่งไหลอพยพของชาวทิเบตอีกหลายหมื่นคน ทำให้ดาลักห์ กลายเป็น “ทิเบตน้อย” หรือ Litte Tibet ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มีความเป็นทิเบตแท้มากกว่าดินแดนทิเบตเดิมเสียอีก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
กงล้อมนตรา เมืองเลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
กงล้อมนตรา เลห์ ลาดัก
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและน่าสนใจในเลห์ ลาดักห์
วัดเฮมิส (Hemis Gompa) : วัดลามะนิกายหมวกแดง เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
ท่านปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช วัดเฮมิส (Hemis Gompa) เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
วัดธิคเซย์ (Thiksey Gompa) : วัดลามะนิกายหมวกเหลือง (โปตาลาน้อยแห่งลาดักห์)
เลห์ ลาดัก
พระศรีอริยะเมตตรัย พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดแห่งเลห์ลาดัก ที่ วัดธิคเซย์ (Thiksey Gompa)
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
เที่ยววัดธิคเซย์ เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
พระราชวังเชย์ (Shey Palace) เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ (Leh Palace) เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเชย์ เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ เมืองเลห์
จุดชมวิวเมืองเลห์ ที่ สตอคพาเลซ : พระราชวังสต็อค (Stok Palace)
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
สตอคพาเลซ เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
สตอคพาเลซ เมืองเลห์
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวสตอคพาเลซ
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวสตอคพาเลซ
วัดลามายูรู (Lamayru Monastery) : บนเส้นทางเลห์ลาดักห์ - แคชเมียร์
เลห์ ลาดักห์
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
ธงมนตราที่จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก เมืองเลห์ลาดัก (สูงจากระดับน้ำทะเล 5,502 เมตร)
เลห์ ลาดักห์
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
ถ้ำอชันต้า
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์